idealhomes.sk

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Účelom tejto informácie, v snahe o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany vašich osobných údajov pri ich spracúvaní, ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania, je vysvetliť ako spracúvame vaše osobné údaje ako dotknutých osôb a aké sú vaše práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016, o ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je spoločnosť IDEAL Homes s. r. o., IČO: 52636844, so sídlom Stará Gala 187 930 34 Holice, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom  Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45290/T (ďalej len „spoločnosť“).

Na zaistenie dostatočnej úrovne bezpečnosti spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosť prijala primerané technické a organizačné opatrenia, pričom sleduje aktuálny vývoj technických prostriedkov, ktoré prispievajú k bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

V prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a tiež v prípade, ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcich vám z GDPR, môžete nám vaše podania v listinnej forme zaslať na adresu sídla spoločnosti, alebo v prípade elektronických podaní na e-mailovú adresu info@idealhomes.sk.

V nasledujúcom texte vám poskytujeme ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vzťahujúce sa na všetky webové stránky spoločnosti.

 1. Spracúvanie osobných údajov

Pri návšteve našej webovej stránky spracúvame vaše osobné údaje. Takto spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 1. Spracúvanie údajov pri vstupe na webovú stránku spoločnosti

Zakaždým, keď používateľ vstúpi na webovú stránku spoločnosti a zakaždým, keď sa otvorí súbor, údaje o tomto procese sa uložia do protokolového súboru. V závislosti od použitého prístupového protokolu obsahuje záznam denníka informácie s nasledujúcim obsahom:

 • IP adresa žiadajúceho počítača

 • Názov požadovaného súboru

 • Dátum a čas žiadosti

 • Požadované metódy / funkcie prístupu od žiadajúceho počítača

 • Prístup k stavu webového servera

 • URL, od ktorého bol súbor vyžiadaný

 • Typ operačného systému a prehliadača alebo nastavenia prehliadača.

Nevytvárajú sa žiadne profily použitia, ktoré by spájali adresy IP a informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ak nie je v osobitnej politike definované inak. Uložené údaje sa použijú výlučne na účely poskytovania technického obsahu, identifikácie a sledovania neprípustných pokusov o prístup / prístup na webový server, ako aj na štatistické vyhodnotenie, ako sú napríklad čísla návštevníkov a popularita stránky. Hodnotenie vykonávajú iba oprávnení zamestnanci spoločnosti.

Spoločnosť nespracúva osobitné kategórie osobných údajov žiadnej z dotknutých osôb a pri spracúvaní osobných údajov žiadnej z dotknutých osôb nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

Ak nie je v texte ďalej uvedené inak, spoločnosť nezamýšľa prenášať osobné údaje žiadnej z dotknutých osôb do tretích krajín, to znamená do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie a nie sú ani zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Spoločnosť môže spracúvaním osobných údajov poveriť sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

 1. Použitie cookies

V rámci vašej návštevy našej webovej stránky používame cookies, iba ak s tým súhlasíte alebo je to technicky potrebné na poskytovanie našich služieb pre vás.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania stránky a bezpečný prístup k nej a údaje pre Youtube, je podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Účelom spracúvania sú oprávnené záujmy – zabezpečenie a vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému, nerušeného internetového spojenia s koncovým zariadením návštevníka a zabezpečenie bezpečného prístupu a používania našej webovej stránky.

Právny základ spracúvania iných ako nevyhnutných cookies, ktorými sú Google Analytics a Facebook Remarketing / Retargeting (Custom Audiences Pixel), je podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na predmetný účel.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie o nastaveniach určitej webovej stránky. Webové stránky ukladajú súbory cookies na zariadeniach, ktorými sa užívateľ pripája na internet, pre identifikáciu jednotlivých zariadení a taktiež nastavených preferencií užívateľa. Súbory cookies dovoľujú stránkam určiť, či užívateľ niekedy v minulosti stránku navštívil. Pokročilé aplikácie môžu tieto súbory použiť pre úpravu individuálnych nastavení. Ukladanie súborov cookies je plne pod kontrolou prehliadača, pričom používateľ môže podľa potreby obmedziť alebo vypnúť ukladanie týchto súborov. 

Návštevník webovej stránky má možnosť nastaviť si súbory cookies priamo vo svojom prehliadači. Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že automaticky umožňuje ukladanie akýchkoľvek súborov cookies pre všetky webové servery (stránky). Nastavenie prehliadača je však možné zmeniť tak, že používanie cookies bude odmietnuté.

S používaním cookies nie ste povinný súhlasiť, ak však nastavíte svoj prehliadač na odmietnutie cookies, nebudete môcť využívať všetky prvky funkcionality tejto stránky.

Pre bližšie informácie o nastaveniach používania cookies v prehliadači je potrebné využiť stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť už uložené súbory cookies a to tak individuálne ako aj hromadne. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.aboutcookies.org.

 1. Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), ktorá používa úbory cookies používame taktiež na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics.

Informácie generované súborom cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na ňom. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke však spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti vašu IP adresu. Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch odošle na server Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Adresa IP poskytnutá službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Uloženie súborov cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehľadávača. Spoločnosť Google okrem toho môže zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súborom cookies a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP), ako aj so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google pomocou odkazu uvedeného nižšie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk na stiahnutie a inštaláciu dostupného doplnku prehliadača.

Ďalšie informácie o Zmluvných podmienkach a ochrane osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/en.html alebo

https://www.google.com/intl/sk/policies/.

Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymize IP“, aby sa zabezpečila anonymná zbierka adries IP (tzv. Maskovanie IP).

 1. Facebook Remarketing / Retargeting (Custom Audiences Pixel)

Táto webová stránka používa na účely zobrazovania reklamy remarketingovú funkciu „Custom Audiences“ spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto údaje sa nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa stránky, zobrazené reklamy sa preto nezobrazujú konkrétne pre osobu, ale pre vlastníka súboru cookies.

Prostredníctvom tejto funkcie a použitia príslušnej remarketingovej značky z Facebooku môžeme zacieliť na používateľov pomocou reklamy zobrazovaním personalizovaných reklám Facebook založených na záujmoch, keď navštívia Facebook.

Pri návšteve webovej stránky spoločnosti sa prostredníctvom remarketingových značiek Facebook vytvorí priamy odkaz na servery Facebook. Server Facebook oznamuje, ktoré z webových stránok spoločnosti ste navštívili. Facebook priradí tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému účtu Facebook.

Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook a o vašich právach a možnostiach ochrany osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Ak nechcete, aby Facebook spájal zhromaždené informácie priamo s vaším používateľským účtom Facebook, môžete vo svojom profile na Facebooku zakázať remarketingovú funkciu „Custom Audiences“, ktorá vyžaduje, aby ste sa tam prihlásili.

 1. Kontaktný formulár

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa budú prenášať prostredníctvom zabezpečeného pripojenia a šifrovania SSL (Secure-Socket-Layer), pričom je používané 256 bitové šifrovanie. Šifrovanie SSL (identifikované pomocou https: // v adrese webovej stránky internetového prehľadávača) je protokol na šifrovanie údajov počas prenosu z webového servera do internetového prehľadávača. Počas prenosu medzi počítačom používateľa a serverom SSL sú osobné údaje šifrované pomocou protokolu SSL.

Právny základ spracúvania je podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Účelom spracúvania je možnosť poskytnutie požadovaných informácií žiadateľovi ako dotknutej osobe. Doba uchovávania osobných údajov je ½ roka po spracovaní a vybavení požiadavky a/alebo zodpovedaní otázky.

Právny základ spracúvania osobných údajov na marketingové účely je podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, súhlas dotknutej osoby na účel zasielania obchodných a marketingových informácií zo strany spoločnosti. Doba uchovávania osobných údajov je na obdobie piatich rokov, najviac však počas trvania udeleného súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať aj zaslaním jeho odvolania na adresu sídla spoločnosti alebo na adresu elektronickej pošty uvedenej v tomto dokumente. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním

 1. Práva dotknutých osôb

V súlade s GDPR si dotknutá osoba s ohľadom na kategóriu dotknutej osoby, účel a právny základ spracúvania osobných údajov, môže uplatňovať nasledovné práva:

 1. právo, aby jej boli poskytnuté nasledovné údaje: identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje, informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom kde boli sprístupnené,

 2. právo, aby jej boli poskytnuté informácie o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,

 3. právo na prístup k údajom – právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, právo získať prístup k jej spracúvaným osobným údajom a právo, aby jej poskytovateľ predmetné osobné údaje poskytol, vrátane informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,

 • kategórii spracúvaných osobných údajov,

 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 • práve podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR,

 • primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 GDPR, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

 1. právo na opravu – právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

 2. právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

 3. právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak si dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz jej osobných údajov, ak

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 ods. 2 GDPR,

 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo

 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR,

 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku alebo

 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,

 1. právo na prenosnosť údajov – právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, vrátane práva preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak,

 • sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a

 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,

 1. právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,

 2. právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,

 3. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním,

 4. právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, pričom dozorným orgánom vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk), na ktorý sa môže dotknutá osoba obrátiť aby zistila, či došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní osobných údajov,

 5. právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,

 6. právo na to, aby jej bolo bez zbytočného odkladu oznámené porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 1. Zmeny pravidiel

Keďže webová stránka spoločnosti sa môže zmeniť, v niektorých prípadoch môže byť potrebné zmeniť túto politiku, k čomu si spoločnosť vyhradzuje právo.